Montáž plynových zariadení

  • Montáž VTL plynovodov a RS
  • Montáž STL plynovodov
  • Montáž odberných plynových zariadení – OPZ

Okrem plynárenských zariadení realizujeme aj priemyselné plynovody v areáloch organizácií, pripojovacie plynovody (plynové prípojky) a plynofikácie stavebných objektov. Tieto práce zabezpečujeme kompletne vrátane dodávky spotrebičov a ich servisu. Na žiadosť investora zabezpečujeme aj spracovanie projektovej dokumentácie k plynofikácii objektu, vrátane dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.